Przedszkole Publiczne Nr 51

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej

Przedszkola Publicznego nr 51 w Szczecinie

 

Przedszkole Publiczne nr 51 w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola Publicznego nr 51 w Szczecinie.

 

 • Data publikacji strony internetowej: 2012-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-31
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-31

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Halina Cydzik.
 • E-mail: pp51@miasto.szczecin.pl
 • Telefon: 914833401

 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 51w Szczecinie
 • Adres: Krzywa 59, 71-026 Szczecin
 • E-mail: pp51@miasto.szczecin.pl
 • Telefon: 914833401

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

W budynku placówki macierzystej przy ul. Krzywej 59:

- to budynek jednopoziomowy (tylko poziom 0), w korytarzach nie ma wydzielonych stref

   kontroli;

- udostępnia parking bez wydzielonego miejsca  dla osób niepełnosprawnych;

- z parkingu do przedszkola należy przejść przez dwa stopnie schodów;

- przed wejściem do budynku udostępnia podjazd, drzwi wejściowe otwierane są ręcznie, aby

  wejść na teren placówki należy skorzystać z dzwonka;

- zapewnia poziome przestrzenie komunikacyjne wolne od barier;

- nie posiada toalety publicznej, brak toalet dla osób niepełnosprawnych;

- zastosowało rozwiązania architektoniczne (szerokie korytarze, szerokie drzwi tyko w holu),   

  umożliwiające dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń sanitarnych:

- nie zapewnia informacji (co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy) na temat

  rozkładu pomieszczeń;

- dopuszcza wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego;

- zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji:

-nie daje możliwości korzystania z tłumacza migowego, na miejscu lub on-line;

 

Aplikacje mobilne:

-jednostka  nie posiada aplikacji mobilnej;

- strona internetowa nie posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością.

 

 W budynku Oddziału zamiejscowego przy ul. Chlebowej 4:

- to budynek dwupoziomowy, w korytarzach nie ma wydzielonych stref

   kontroli, aby dostać się do przedszkola i powyżej parteru, należy przejść po schodach;

-nie zapewnia poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych wolnych od barier;

- nie zastosowało żadnych rozwiązań umożliwiających dostęp do wszystkich pomieszczeń,

  z  wyłączeniem pomieszczeń technicznych, brak toalety dla osób niepełnosprawnych,

- nie zapewnia informacji (co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy) na temat  

   rozkładu pomieszczeń;

- przed posesją przedszkola nie ma parkingu, samochód na czas wprowadzania dziecka do przedszkola może zaparkować przy chodniku, bez wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych;

- dopuszcza wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego;

- nie zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji:

-nie daje możliwości korzystania z tłumacza migowego, na miejscu lub on-line.

 

Aplikacje mobilne:

-jednostka  nie posiada aplikacji mobilnej;

- strona internetowa nie posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością.